Ako vytvoriť podnikateľský plán

OBCHODNÝ KONCEPT

Podnikateľský nápad alebo podnikateľský koncept. Podnikateľský koncept je v podstate spôsob, akým svojmu okoliu opíšete svoju vysnívanú kaviareň. "Bude tam stolík s gramofónom a platňami na požičanie, na stenách budú visieť obrazy miestnych umelcov a za kávu sa bude platiť úsmevom." Je to v podstate koncept, ktorý môžete neskôr použiť na svoje komerčné účely. Sotva však vystihuje všetko, čo pre svoje podnikanie potrebujete, a určite nezaručí, že váš podnik bude ziskový. Na to potrebujete dobrý podnikateľský plán.

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

Podnikateľský model alebo podnikateľský plán na rozdiel od podnikateľského konceptu jasne definuje, ako a čím budete zarábať peniaze. Povie vám, či je váš projekt životaschopný, a upozorní na možné úskalia v budúcnosti - ešte pred začatím podnikania.

Dobre vypracovaný podnikateľský plán vám môže pomôcť v rôznych situáciách. Obzvlášť užitočný však bude, keď sa ako podnik budete uchádzať o financovanie z banky alebo od investora alebo keď budete hľadať partnera.

Váš podnikateľský plán môže slúžiť aj ako dobrý motivačný nástroj pre vašich zamestnancov. S jeho pomocou budete môcť svojim zamestnancom ľahšie sprostredkovať svoje plány a víziu svojho podniku.

Ako vypracovať podnikateľský plán

Ak poznáte svoju víziu a ciele, ste na polceste. Váš podnikateľský plán by mal byť vždy v písomnej podobe, aj keď ho budete používať len na svoje osobné účely. Keď ho totiž vypracujete, budete si vedomí krokov, ktoré vás čakajú, a toho, koľko vás bude realizácia vašich plánov stáť. Pri zostavovaní plánu je dôležité myslieť aj na možné riziká, ktorým môžete čeliť. Už v tejto fáze by ste mali vedieť, ako sa s potenciálnymi rizikami vysporiadate.

Váš podnikateľský plán by mal vždy odpovedať na nasledujúce otázky:

 • Komu predávam? Pre koho vytváram hodnotu? Kto sú najdôležitejší zákazníci?
 • Čo budem predávať? Aká je moja ponuka/hodnota? Aké potreby uspokojujem?
 • Za koľko predávam? Aké sú moje ceny a tok príjmov? Za čo zákazníci platia?
 • Ako predávam?
  • Aké sú moje distribučné kanály a predajné cesty?
  • Ako spolupracujem so svojimi obchodnými partnermi?
  • Kto sú moji kľúčoví dodávatelia?
 • Aká je marža? Je príliš veľká alebo príliš malá?
 • Aký je tok príjmov? Ako je rozložený v čase?
 • Čo sa poskytuje zadarmo a čo je spoplatnené?
 • Čo je potrebné predávať (infraštruktúra, dodávka, dodávatelia)?
 • Plán príjmov a nákladov.
 • Čo všetko je možné dodať zákazníkovi?
 • Riešime naliehavú potrebu alebo ponúkame prebytočný tovar?
 • Aká je štruktúra nákladov? Aké sú najdôležitejšie náklady? Ktoré kľúčové zdroje a činnosti sú najnákladnejšie?

Uistite sa, že váš podnikateľský plán je jasný, logický, stručný, pravdivý a realistický a rešpektuje všetky riziká.

Nezabudnite, že podnikateľský plán je "živý dokument", ktorý vám pomôže priebežne kontrolovať, ako sa vám darí napĺňať vaše vízie a plány. Podnikateľský plán aktualizujte aspoň raz ročne.

ANALYZUJTE SVOJE ODVETVIE A KONKURENCIU

Prvým predpokladom dobrého podnikateľského plánu je presná analýza súčasnej a budúcej situácie vášho podniku. Táto analýza vám pomôže posúdiť vašu potenciálnu zákaznícku základňu a odhadnúť ekonomickú realizovateľnosť vášho podnikateľského plánu. Pomôže vám tiež nájsť vaše miesto na trhu. Je predpokladom správneho zhodnotenia vašich predajných možností a finančných potrieb. Pomôcť vám môžu rôzne analýzy, ako napríklad Porterova analýza piatich síl, SWOT alebo PEST analýza.

Mali by ste sa zamerať najmä na nasledujúce otázky:

 • Kto sú moji hlavní konkurenti?
 • Aká je ich stratégia?
 • Aké sú ich ciele?
 • Aké sú ich silné a slabé stránky?

Porterova analýza piatich síl

Porterova analýza piatich síl je spôsob analýzy odvetvia, v ktorom chcete podnikať, a všetkých jeho rizík. Táto analýza vám v podstate umožňuje predvídať vývoj konkurenčnej situácie. Na dosiahnutie tohto cieľa analyzuje päť kľúčových vplyvov, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú konkurencieschopnosť spoločnosti:

 • existujúci konkurenti
 • potenciálni konkurenti
 • dodávatelia
 • kupujúci
 • substitúty

SWOT analýza

Je to najbežnejší nástroj analýzy. Je to všeobecný analytický rámec a postup, ktorý lokalizuje a hodnotí význam faktorov z hľadiska silných a slabých stránok, ako aj príležitostí a hrozieb.

Odporúčame vám začať analýzou príležitostí a hrozieb, ktoré pochádzajú z vonkajšieho prostredia spoločnosti, a to z makroprostredia (ktoré zahŕňa politické, právne, ekonomické a technologické faktory) a mikroprostredia (t. j. vašich zákazníkov, dodávateľov, odberateľov, konkurentov a verejnosti). Hrozby a príležitosti sú vonkajšie vplyvy, ktoré nemôžeme ovplyvniť sami, iba následným správaním podniku.

Po dôkladnej analýze vonkajšieho prostredia nasleduje analýza silných a slabých stránok, ktorá zahŕňa vnútorné prostredie vašej spoločnosti (ciele, podnikové zdroje, podnikovú kultúru, medziľudské vzťahy, organizačnú štruktúru). Silné a slabé stránky sú v podstate vnútorné faktory, ktoré môžeme čiastočne kontrolovať a následne sami ovplyvňovať.

ZHRNUTIE A ODPORÚČANIA

Zamyslite sa nad tým, ako bude váš podnik zarábať peniaze. Ak sa v začiatkoch zameriavate skôr na atraktívnosť vašej kaviarne než na to, čo vám bude zarábať, vaše podnikanie dlho nevydrží.

Snažte sa zamerať na veci, ktoré môžete hmatateľne merať, ako sú náklady, dodávatelia, očakávané príjmy a hlavné činnosti. To vám pomôže vytvoriť si realistický pohľad na vaše podnikanie, ktorý vám pomôže položiť pevné základy, na ktorých môžete ďalej stavať.

Nezabudnite, že to, či bude otvorenie kaviarne úspešné, závisí do veľkej miery od rozhodnutí prijatých pred otvorením.