Ako zostaviť finančný plán?

AKO VYTVORIŤ FINANČNÝ PLÁN KROK ZA KROKOM

Nebudeme vás klamať, že vytvorenie finančného plánu zvládnete za jeden večer. Ak však viete, ako ho zostaviť, ušetríte si veľa práce a vyhnete sa mnohým starostiam.

Uistite sa, že váš finančný plán je komplexný a prepojený. Je veľmi dôležité, aby váš finančný plán vychádzal z reálnych údajov, bol presný a rešpektoval všetky možné obmedzenia trhu. Zároveň by mal byť dostatočne variabilný. Bohužiaľ, tu naozaj nie je priestor na rozprávky. Finančný plán, aj keď tak možno nevyzerá, by mal byť jasný a zrozumiteľný pre každého! Nezabudnite svoj finančný plán pravidelne aktualizovať a uistite sa, že žiadna časť nie je vynechaná alebo neúplná.

1. Definujte, čo predávate

Skôr ako začnete vytvárať svoj finančný plán, mali by ste jasne definovať, čo presne budete zákazníkom vo svojej kaviarni ponúkať. Možno už máte v hlave niekoľko nápadov. Teraz je čas dať ich na papier.

2. Vypočítajte si všetky svoje náklady

Dnes sme už hovorili o nákladoch. Odporúčame vám rozdeliť si náklady do kategórií, aby ste sa v nich neskôr ľahšie orientovali. Najprv si zapíšte svoje priame náklady. Vo vašom prípade to bude napríklad vybavenie kaviarne a suroviny. Potom sa zamyslite nad tým, čo potrebujete na zabezpečenie týchto priamych nákladov. Pravdepodobne sem budú patriť položky ako nájomné, komunálne služby, právna pomoc, účtovníci, daňoví poradcovia atď.

Po vyčíslení všetkých nákladov nezabudnite pridať primeranú maržu - odporúča sa pridať 5 až 20 % z celkových nákladov.

TIP: uistite sa, že ste na nič nezabudli. Je lepšie, ak si náklady sami niekoľkokrát prejdete a najlepšie sa s niekým poradíte.

3. Vypočítajte si svoju obchodnú a marketingovú stratégiu

O tom, ako najlepšie propagovať svoju kaviareň, sa zmienime neskôr v samostatnom článku. Zatiaľ počítajte s tým, že určitá propagácia bude súčasťou vašich nákladov. Koniec koncov, bez propagácie vašu kaviareň nikto neobjaví. A pri množstve doteraz vynaloženej práce a peňazí by to bola celkom škoda, nemyslíte? Platená propagácia, ak je správne cielená, nemusí byť taká drahá, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

4. Akú cenovku dáte na svoj tovar?

O cenotvorbe máme pre vás samostatný článok, takže to zoberme stručne. Cenu musíte stanoviť tak, aby zodpovedala zvolenej obchodnej a marketingovej stratégii a bola prijateľná pre vašu cieľovú skupinu zákazníkov. Často nie je kľúčom nevyhnutne veľký počet predaných výrobkov, ale optimálny počet za optimálnu cenu.

5. Vypočítajte predaj

Pri predaji sa musíte pozerať nielen na absolútne číslo, ale na viacero faktorov, ako je rast predaja z týždňa na týždeň alebo z mesiaca na mesiac, rozdelenie predaja podľa segmentu zákazníkov, priemerná veľkosť predaja v danom segmente zákazníkov a ďalšie ukazovatele. Nemali by ste sa uspokojiť len s konečným číslom. Snažte sa pochopiť aj jeho príčiny.

6. Dokončite finančné výkazy

Existujú tri základné výstupy finančného plánu:

 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát (výkaz ziskov a strát)
 • Peňažné toky (cash flow)

SÚVAHA SPOLOČNOSTI

Súvaha podniku poskytuje prehľad o finančných zdrojoch vašej kaviarne v určitom časovom okamihu - t. j. o výsledku vášho podnikateľského úsilia. Súvaha zobrazuje všetky aktíva na strane aktív a finančnú situáciu na strane pasív.

Na strane aktív je uvedené, čo podnik vlastní, a na strane pasív, aké má dlhy. Okrem záväzkov sa na strane pasív uvádza aj vlastné imanie. Nezabudnite, že aktíva a pasíva by sa mali vždy rovnať z hľadiska hodnoty.

NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKU

Vaše náklady predstavujú opotrebovanie alebo spotrebu vášho majetku v peňažnom vyjadrení - t. j. zariadenie, ktoré sa každý deň opotrebuje, alebo káva, ktorú každý deň spotrebujete. Náklady znižujú zisk alebo stratu, ale znižujú aj daňovú povinnosť, ak sú daňovo uznateľné.

Vaše náklady budú zahŕňať:

 • Spotrebované nákupy (materiál, suroviny),
 • služby, t. j. externé výkony (spotreba energie, opravy),
 • osobné náklady (mzdy, odmeny, zákonné poistenie),
 • dane a poplatky (daň z príjmu, daň z nehnuteľností),
 • odpisy dlhodobého majetku, rezervy,
 • ostatné prevádzkové náklady,
 • finančné náklady,
 • mimoriadne náklady.

Výnosy sú o niečo príjemnejšou záležitosťou. Sú to sumy peňazí, ktoré vaša kaviareň zarobí svojou činnosťou bez ohľadu na to, či zároveň došlo k ich skutočnej úhrade. Samozrejme, pozor! Výnosy a príjmy nie sú úplne to isté. Výnosy sú na rozdiel od príjmov skutočné peňažné toky za činnosti, ktoré vykonáva váš podnik.

PEŇAŽNÉ TOKY PODNIKU

V podstate všetky činnosti vášho podniku, ktoré sú zamerané na jeho budovanie, rozširovanie alebo inú podstatnú zmenu, v určitom okamihu ovplyvnia jeho financie. Každý nákup alebo predaj, ktorý váš podnik uskutoční, bude mať za následok pohyb na účtoch, a to buď smerom nahor, alebo nadol.

Je nevyhnutné, aby ste ako podnikatelia zaznamenávali všetky príjmy a výdavky svojho podniku do výkazu peňažných tokov. Tento výkaz sa bežne označuje aj ako výkaz peňažných tokov alebo výkaz likvidity. Ide o mimoriadne dôležité hodnotenie, pretože práve ono vám pomôže určiť, aký stabilný je prebytok finančných zdrojov nad finančnými potrebami podniku.

Peňažné toky môžete vypočítať nasledovne:

ČISTÝ ZISK + NÁKLADY, KTORÉ NEVYPLÝVAJÚ Z PENZIJNÝCH VÝDAVKOV - PRÍJMY, KTORÉ NEVYPLÝVAJÚ Z PENZIJNÝCH VÝDAVKOV = PENZIJNÝ TOK (rozdiel medzi príjmami a výdavkami).

alebo

VÝDAVKY, KTORÉ SÚ ZÁROVEŇ PEŇAŽNÝMI VÝDAVKAMI - PRÍJMY, KTORÉ SÚ ZÁROVEŇ PEŇAŽNÝMI PRÍJMAMI.

V praxi nezáleží na tom, ktorý vzorec si zvolíte. Výsledky oboch metód sú totiž rovnaké.

7. Vytvorte tri scenáre

Na základe týchto vstupov by ste mali vytvoriť tri scenáre - pesimistický, realistický a optimistický scenár. Plán, ktorý ste doteraz vytvorili, je založený na realistických číslach. Teraz sa zamyslite nad tým, kam by sa tieto čísla mohli posunúť pri rôznych scenároch. Potom do svojho finančného modelu pridajte pesimistický a optimistický scenár a zistite, ako sa zmenia výsledky z hľadiska predaja, zisku a peňažných tokov. Získate tak predstavu o tom, nakoľko sa môžu pomyselné nožnice vašej kaviarne otvoriť.

8. Na konci zvýraznite to najdôležitejšie

Ak chcete plán prezentovať investorom alebo iným zamestnancom, mali by ste najdôležitejšie body zhrnúť do prehľadného záveru. Každé takéto zhrnutie by malo obsahovať zjednodušené finančné výkazy, prehľad najdôležitejších premenných a finančných ukazovateľov (napr. rast tržieb alebo marže). Na pomoc použite grafy a iné vizuálne prvky.

9. Rozhodnite sa, ako budete svoju kaviareň financovať

Keď už poznáte sumu potrebnú na financovanie vašej kaviarne, mali by ste sa rozhodnúť, aké zdroje financovania použijete. Môžu to byť vaše vlastné ušetrené peniaze alebo peniaze od rodiny, priateľov alebo ľudí, ktorým sa váš nápad páči. Samozrejme, môžete sa rozhodnúť aj pre klasický úver z banky.

ZHRNUTIE

Rovnako ako váš finančný plán, aj náš článok má záver. Ako vidíte, čaká vás ešte veľa práce. Zostavenie finančného plánu je náročná práca, ale určite stojí za to venovať jej čas a úsilie. Spolu s vaším podnikateľským plánom je kľúčom k vašej vysnívanej kaviarni. A preň sa oplatí niečo obetovať!