Podnikateľská kaviareň: akú právnu formu zvoliť

Aká je právna forma podnikania

Výber právnej formy je veľmi dôležitým rozhodnutím a je potrebné ho dobre zvážiť. Toto rozhodnutie má totiž dlhodobé ekonomické, daňové a právne dôsledky. Obchodný zákonník vám ako budúcemu podnikateľovi ponúka niekoľko právnych foriem podnikania. Je len na vás, ktorú si vyberiete. Každá právna forma podlieha určitým právnym normám, ktoré následne ovplyvnia vaše budúce podnikateľské rozhodnutia.

Pôvodnúformu podnikania si samozrejme nemusíte ponechať natrvalo. Môžete ju neskôr zmeniť, keď sa budete ďalej rozvíjať.

Podnikateľská kaviareň: výber právnej formy

Prvým rozhodujúcim faktorom bude, či chcete prevádzkovať kaviareň ako živnostník alebo ako podnik s viacerými partnermi, t. j:

 • živnostenské podnikanie,
 • alebo ako obchodná spoločnosť.

Obchodné korporácie sa potom ďalej delia na:

 • verejné obchodné spoločnosti (v.o.s. ) akomanditné spoločnosti (k.s.), známe aj ako osobné spoločnosti a
 • spoločnostis ručením obmedzeným (s.r.o.) a akciové spoločnosti (a.s.), označované aj ako spoločnosti s ručením obmedzeným.

Založenie kaviarne: živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným?

Nasledujúce otázky vám pomôžu rozhodnúť sa:

 • Založiť spoločnosť sám alebo so spoločníkmi?
 • Aké veľké podnikateľské riziko chcem podstúpiť?
 • Aké sú náklady na založenie a udržiavanie právnej formy?
 • Aké sú daňové výhody?
 • Aká je zodpovednosť v prípade úpadku?
 • Aký kapitál je potrebný na založenie spoločnosti?

Ako založiť kaviareň ako firmu

Forma živnostenského podnikania je vhodná najmä prenajmenšie podniky. Ako živnostník v oblasti podnikania v kaviarni musíte mať živnostenské oprávnenie na podnikanie v oblasti pohostinstva. To patrí medzi živnosti remeselné, a preto musíte predložiť doklad o svojej kvalifikácii v tejto oblasti. Buď sa môžete rozhodnúť pre živnosť:

 • 1 rok praxe a výučný list: stredoškolské vzdelanie v odbore (alebo v príbuznom odbore)
 • 1 rok praxe a výučný list: stredoškolské vzdelanie v odbore (alebo v príbuznom odbore)
 • 1 rok praxe a vyššie odborné vzdelanie v odbore (alebo v príbuznom odbore)
 • vysokoškolské vzdelanie v odbore (alebo v príbuznom odbore)
 • Uznanie odbornej kvalifikácie podľa zákona 18/2004 Z. z. alebo uznanie úplnej kvalifikácie podľa zákona 179/2006 Z. z.
 • odborná rekvalifikácia a 1 rok praxe v odbore
 • 6 rokov praxe v odbore
 • kvalifikácia získaná v inej krajine EÚ v súlade s § 7 živnostenského zákona

Výhody a nevýhody živnostenského podnikania

Výhody:

 • minimálne zákonné povinnosti
 • nízke administratívne náklady na založenie spoločnosti
 • formu vedenia účtovníctva si zvyčajne môže zvoliť živnostník
 • zisky podliehajú len dani z príjmov fyzických osôb
 • možnosť uplatniť paušálne výdavky (ak je to výhodnejšie)
 • nezávislosť a sloboda rozhodovania
 • nie je potrebný počiatočný kapitál
 • činnosť možno veľmi ľahko prerušiť alebo ukončiť

Nevýhody:

 • podnikateľ ručí celým svojím majetkom, a preto nesie veľké riziko
 • obmedzený prístup k úverom
 • kladú savysoké požiadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikateľa
 • z psychologického hľadiska sa živnostník môže javiť ako malý a bezvýznamný partner v obchodných kontaktoch

Ako otvoriť kaviareň ako spoločnosť s ručením obmedzeným

Najbežnejšou formou spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj len jedna osoba.

Základné imanie tvoria vklady spoločníkov a spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Všetci spoločníci ručia spoločne a nerozdielne za záväzky spoločnosti do výšky súčtu nesplatených častí vkladov všetkých spoločníkov zapísaných v obchodnom registri.

Ako založiť spoločnosť?

Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi, pričom pravosť ich podpisov musí byť úradne osvedčená.

Spoločenská zmluva musí obsahovať:

 • identifikáciu spoločníkov uvedením obchodného mena alebo názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby
 • predmet podnikania
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého zo spoločníkov vrátane spôsobu a lehoty splatenia vkladov
 • mená a bydliská prvých konateľov spoločnosti a spôsob ich konania v mene spoločnosti
 • mená a bydliská prvých členov dozornej rady spoločnosti, ak je zriadená
 • označenie správcu vkladov, ak je ustanovený

Koľko zaplatím za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným?

V súčasnosti je možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným s korunou x počet osôb zakladajúcich spoločnosť. Celková výška všetkých vkladov však musí zodpovedať výške základného imania spoločnosti.

Kedy môžem požiadať o zápis do obchodného registra?

Pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra musí byť splatené celé základné imanie a splatených najmenej 30 % každého peňažného vkladu.

Výhody a nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Výhody:

 • obmedzená zodpovednosť spoločníkov
 • naprijatie veľkého počtu rozhodnutí sanevyžaduje súhlas všetkých spoločníkov
 • vklad je možné splatiť do piatich rokov (na zápis do obchodného registra však musí byť splatených 30 % z každého vkladu)
 • dospoločnosti možno vložiť aj nepeňažnývklad

Nevýhody:

 • potrebný počiatočný kapitál
 • zisk spoločnosti podlieha dani z príjmov právnických osôb vo výške 19 %; vyplatené podiely na zisku podliehajú aj zrážkovej dani vo výške 15 %. To znamená, žezisky sú de facto zdanené dvakrát
 • väčšia administratívna záťaž pri riadení spoločnosti