Aktualizujeme naše stránky. Ak narazíte na chybu, veľmi pekne Vás prosíme o spätnú väzbu. Ďakujeme.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti GreenplantationCom s.r.o., so sídlom Hradisko 467, Luhačovice 76326, Česká republika, identifikačné číslo: 17944759, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, spisová značka 132099, oddiel C, vložka 132099 (ďalej len "predávajúci") regulujú vztah pri predaji produktov na prípravu a servírovanie kávy. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia českým právnym poriadkom a týmito VOP. Kupujúci potvrdením objednávky preukazuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane Reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Kupujúci je dostatočne upozornený na tieto obchodné podmienky pred vlastným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť.
  2. Kupujúcim sa rozumie:
   a) spotrebiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre súkromné účely, nie v rámci podnikateľskej činnosti.
   b) podnikateľ - osoba zapísaná v obchodnom registri v SR.

   Kupujúci odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje potrebné na vybavenie objednávky a údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
   Vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľským kupujúcim sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, zákonom č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacimi predpismi.
   Individuálna zmluva s kupujúcim má prednosť pred týmito VOP a v prípade, že je v individuálnej zmluve stanovené inak, prevládajú ustanovenia z individuálnej zmluvy.
   Kupujúci je si vedomý, že nákupom produktov u predávajúceho nezískava práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg a patentov, pokiaľ nie je dohodnuté inak v konkrétnej zmluve.

  3. Náklady za použitie komunikačných prostriedkov (ako napr. telefónu alebo internetu) na realizáciu objednávky sú bežnej výšky v závislosti od tarifu telekomunikačných služieb, ktorý kupujúci používa.

   Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pred prevzatím tovaru alebo služby z kúpnej zmluvy. Predávajúci môže požadovať zaplatenie zálohy len v prípade špecifických požiadaviek zákazníka a v takom prípade bude zákazník vopred upozornený.

  4. Kupujúci má kedykoľvek možnosť kontaktovať predávajúceho s akýmkoľvek námietkom, či už telefonicky, písomne alebo iným spôsobom. Ak nebude námietka kupujúceho riešená uspokojivo, má právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán alebo štátny orgán pre dohľad.

 2. ÚČET UŽÍVATEĽA A BEZPEČNOSŤ

  1. Po registrácii kupujúceho na webovej stránke má kupujúci prístup k svojmu používateľskému rozhraniu. Kupujúci môže zo svojho používateľského rozhrania objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
  3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.
  5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.
 3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky.
  4. Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
   2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
   3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").
  5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov zadaných do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").
  6. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci bez rozdielu oproti základnej sadzbe.
  9. Objednávanie tovaru je možné uskutočniť týmito spôsobmi:
   • cez elektronický obchod na adrese www.gpkava.sk,
   • elektronickým odoslaním emailu na adresu obchod@gpkava.sk
   • volaním na telefónne číslo +421 944 006 911
  10. Odporúča sa objednávať prostredníctvom elektronického obchodu alebo elektronickou poštou a uviesť nasledujúce údaje:
   1. meno a priezvisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho
   2. IČO pre podnikateľa/spoločnosť alebo DIČ pre platcu DPH
   3. telefónny kontakt pre prípadné doručenie
   4. kód a názov tovaru z cenníka
   5. jednotkovú cenu
   6. spôsob platby a dodania
   7. dodaciu adresu, ak sa líši od fakturačnej.
  11. Vrátenie tovaru je možné uskotočniť týmito spôsobmi:
   1. Balík môžete priniesť na ktorékoľvek miesto odovzdania Packety
    1. Nadiktujte obsluhe kód 99795993 a vaše meno. Odovzdanie je bezplatné.
 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu týmito spôsobmi:
   1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Masarykova 149, Luhačovice 76326, Česká republika;
   2. v hotovosti pri dodaní na miesto určené kupujúcim v objednávke;
   3. prevodom na účet predávajúceho 2102445018 / 2010, vedený vo Fio banke a.s. (ďalej len "účet predávajúceho") IBAN: CZ27 2010 0000 0021 0244 5018, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX ;
   4. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Comgate;
   5. bezhotovostne kreditnou kartou;
   6. prostredníctvom úveru poskytnutého treťou stranou.
  2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
   V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
   V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
  4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci objednávku dodatočne nepotvrdí (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
  5. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.
  6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci GreenplantationCom s.r.o. je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.
  7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.
 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Tovar musí byť kupujúcim, spotrebiteľom, vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a v pôvodnom stave a hodnote, s originálnym obalom, ak je to možné. V prípade neúplného alebo poškodeného tovaru, predávajúci môže znížiť vrátenú kúpnu cenu o odpovedajúcu čiastku. Kupujúci, spotrebiteľ, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 60 dní od doručenia objednávky. Na uplatnenie tohto práva stačí vrátiť tovar pred uplynutím lehoty. Spotrebiteľ musí informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy prostredníctvom formulára, e-mailu alebo online formulára. Predávajúci vráti všetky platby kupujúcemu, vrátane nákladov na dodanie, do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť platby pred odovzdaním tovaru alebo preukázaním jeho odoslania. Kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpnu cenu sa môže znížiť o sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.
  2. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
   • na poskytovanie služieb po začatí plnenia s jeho súhlasom pred uplynutím 14 dní od prevzatia,
   • na dodávku tovaru alebo služieb s cenou závislou na finančnom trhu,
   • na tovar upravený podľa spotrebiteľa alebo rýchlo sa pokazujúci.
  3. Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie v lehote 14 dní, odporúčame mu vrátiť tovar spolu s dôvodom odstúpenia a číslom účtu pre vrátenie peňazí.
  4. Ak sú s tovarom poskytované darčeky, darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa stáva neplatnou pri odstúpení od kúpnej zmluvy.
  5. Po splnení podmienok vrátenia tovaru vznikne spotrebiteľovi kredit, ktorý mu bude odoslaný na účet do 30 dní. Ak nie je uvedený účet, suma bude pripravená na ďalší nákup alebo v hotovosti po predložení dobropisu.
 6. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

  1. V prípade, že je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
  4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a iné práva kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
  5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.
 7. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  2. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@gpkava.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
  3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
  5. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 8. OCHRANA ÚDAJOV

  1. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovania o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

 9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Všeobecné ustanovenia

   1. Reklamačný poriadok opisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je KULINA Group, a.s. Kupujúci musí pred objednaním tovaru prečítať Reklamačný poriadok a Všeobecné obchodné podmienky. Potvrdením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s Reklamačným poriadkom. Prevzatie tovaru sa považuje za moment, keď kupujúci prijme tovar od dopravcu.

  2. Záruka

   1. Predávajúci vystavuje záručný list (nákupný doklad - faktúra alebo predajka) s všetkými potrebnými informáciami pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo) pre každý zakúpený tovar.
   2. Dĺžka záruky sa počíta od dňa prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. od dátumu uvedeného na záručnom liste. Zákonná záručná doba je pre spotrebiteľa všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže predĺžiť túto záručnú lehotu. Dĺžka záručnej doby sa uvádza na internetových stránkach www.kulina.sk pre každý produkt. Záručná doba sa skladá z pôvodnej zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadnej predĺženej záručnej doby.
   3. Reklamácie sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa, s ohľadom na upresnenia v Reklamačnom poriadku. Ak sa vzťahuje predĺžená záručná doba, reklamácie sa riadia výlučne Reklamačným poriadkom.
  3. Záručné podmienky:

   1. Kupujúci by mal pri dodaní zásielky okamžite kontrolovať jej stav spolu s dopravcom, pričom by mal odmietnuť zásielku, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou.
   2. Kupujúci by mal neúplnú alebo poškodenú zásielku ihneď oznámiť e-mailom a zaslať škodový protokol.
   3. Reklamácie sa uplatňujú u Green Plantation a tovar na reklamáciu zasielať prepravnou službou.
   4. Platnosť záruky sa preukazuje nákupným dokladom a doložením dokladu o reklamácii.
   5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym použitím, nesprávnou obsluhou, alebo neprimeraným zaobchádzaním.
  4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia tovaru spôsobené:

   1. mechanickým poškodením;
   2. elektrickým prepätím (viditeľnými spálenými súčiastkami alebo plošnými spoji);
   3. použitím tovaru v podmienkach, ktoré sa nezhodujú s teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia určenými predajcom alebo výrobcom;
   4. neodbornou inštaláciou, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti;
   5. prekročením záťažových limitov alebo použitím v rozpore s pokynmi v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;
   6. nekvalifikovanými zásahmi alebo zmenou parametrov;
   7. úpravou tovaru zákazníkom (nátermi, ohýbaním atď.), ktorá spôsobila vadu.
 10. VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

  1. Kupujúci má právo na výmenu veci alebo opravu v prípade rozporu s kúpnou zmluvou. Ak nie je to možné, môže požadovať zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Vady v priebehu 6 mesiacov sa považujú za existujúce pri prevzatí, ak nie je opak preukázaný. Kupujúci spotrebiteľ má práva podľa typu vady v rámci zákonnej záruky. Ak sú vady neodstrániteľné a bránia riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy. Opätovné vyskytnutie chyby alebo väčší počet chýb tiež umožňujú výmenu alebo odstúpenie. Iné neodstrániteľné vady bez požiadavky na výmenu môžu viesť k primeranej zľave z ceny alebo k odstúpeniu od zmluvy.
  2. Kupujúci spotrebiteľ má v závislosti na druhu vady pri uplatnení záruky nasledujúce práva:
   1. V prípade odstrániteľnej vady má právo na bezplatné, správne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, pokiaľ to nie je vzhľadom na jej povahu neprimerane.
   2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu brániacu bežnému užívaniu tovaru, má právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva platia aj v prípade odstrániteľnej vady, ak však kupujúci nemôže kvôli opätovnému výskytu vady po oprave alebo väčšiemu počtu vád tovar riadne užívať. Za opätovný výskyt chyby sa považuje, keď sa rovnaká chyba brániaca bežnému užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už aspoň dvakrát odstraňovaná, vyskytne znova. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má tovar súčasne aspoň tri chyby brániace jeho bežnému užívaniu.
   3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady a spotrebiteľ nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  3. V prípade, že je tovar zakúpený s cenovým zľavnením, nie je možné ho následne reklamovať pre vadu, za ktorú bola cenová zľava poskytnutá. Predávajúci bude rozhodovať o reklamácii ihneď alebo v ťažších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehotu na vybavenie reklamácie (vrátane odstránenia vady) bude predávajúci vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Ak lehota prekročená, spotrebiteľ má rovnaké práva, ako keby šlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Predávajúci musí vydať potvrdenie o uplatnení reklamácie, spôsobe vybavenia a výsledku vybavenia.
   1. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu nákladov spojených s reklamáciou (napríklad poštovného). V prípade odstúpenia od zmluvy kvôli vade má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov. Ak reklamácia bola oprávnená, záručná doba sa predlžuje o čas trvania reklamácie, ak neoprávnená, záručná doba sa nemení. Ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru, záručná doba sa začne počítať od dátumu vybavenia reklamácie.
   2. Po vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho o ukončení reklamácie e-mailom, telefonicky alebo SMS. Pokiaľ bude reklamovaný tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky odoslaný na adresu kupujúceho.
   3. V prípade, že kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar od dopravcu do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na prevzatie, bude považovaný za stiahnutý zo strany kupujú
 11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

  1. Kupujúci súhlasí v znení neskorších predpisov so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 GDPR v súvislosti so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom samostatného dokumentu.

  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy splniť bez ukladania súborov cookie do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
  2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
  3. Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.
  4. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je pripojený k obchodným podmienkam.
  5. Kontaktné údaje predávajúceho: Green Plantation, Masarykova 149, Luhačovice 76326, Česká republika, e-mailová adresa obchod@gpkava.sk, telefón +421 944 006 911.